• EHa7vBDMQHedqs9Jj0SoRA.jpg
 • IMG_20190305_131336.jpg
 • SAM_0034.JPG
 • IMG_5794.JPG
 • 20220111_184605.jpg
 • 20171123_184807.jpg
 • Jgq41ZjT46Q8H1DIQWa7A.jpg
 • chemiczne (2).jpg
 • IMG_1777.jpg
 • d6SzI6VPTRqsXltU94XK2A.jpg
 • RepD9V6TxyG65wsuwj8g.jpg
 • DSC03078.JPG
 • 20180920_105526.jpg
 • DSC_0525.jpg
 • warsztaty chemiczne (3).jpg
 • IMG_1787.jpg
 • 20181205_090125.jpg
 • poli.jpg
 • IMG_9887.JPG
 • SAM_0004 (2).JPG

RODO

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z procesem rekrutacji do Szkoły

 

Z uwagi na art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej przy ulicy Sprusa 4 (dalej jako: Szkoła / Administrator);

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”. Jednocześnie informujemy, że Inspektor Ochrony Danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu i wyników procesu rekrutacji;

 3. dane osobowe kandydatów do Szkoły oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane przez Szkołę w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Zakres danych został określony w art. 150 - 151 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz we wzorze wniosku wydanym na podstawie art. 152 tej ustawy;

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia 2016/679, w związku z realizacją zapisów wynikających z przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj.:

   a. w przypadku przyjęcia do Szkoły – nie dłużej niż do końca okresu, w którym przyjęty uczeń uczęszcza do Szkoły;

   b. w przypadku nieprzyjęcia do Szkoły – przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem;

 7.  w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

  a. prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,

  b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,

  c. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,

  d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa;

 8. jednocześnie nie przysługuje Państwu:

  a. prawo do usunięcia danych określone w art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w uwagi na fakt, że dane przetwarzane są dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

  b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są art. określone w punkcie 4 niniejszej informacji;

  c. prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

 9. Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa (w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 niniejszej informacji). Konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji do Szkoły, w tym również uniemożliwienie potwierdzenia spełniania kryterium pierwszeństwa oraz kryteriów ustalonych przez organ prowadzący Szkołę;

 10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.