• 20180920_105526.jpg
 • Jgq41ZjT46Q8H1DIQWa7A.jpg
 • IMG_1787.jpg
 • IMG_20190305_131336.jpg
 • poli.jpg
 • 20181205_090125.jpg
 • SAM_0007.JPG
 • 9KC5M8MTLqBhzvQ3KPRSw.jpg
 • DSC03078.JPG
 • 20171123_184807.jpg
 • DSC_0525.jpg
 • SAM_0042.JPG
 • EHa7vBDMQHedqs9Jj0SoRA.jpg
 • d6SzI6VPTRqsXltU94XK2A.jpg
 • chemiczne (2).jpg
 • 20220111_184605.jpg
 • warsztaty chemiczne (3).jpg
 • blaa.jpg
 • SAM_0015.JPG
 • DSCN1152.jpg

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • brak mapy serwisu.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://sp28ruda.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez pracownika Szkoły.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 32 2481 283

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do nw. organu nadzorującego - pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej

 • Adres: ul. Sprusa 4, 41-700 Ruda Śląska

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 32 2481 283

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej mieści się przy ul. Ryszarda Sprusa 4 w Rudzie Śląskiej. 

Dostępna strona

 • Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki, ale brak przemieszczającego się fokusa.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zwiększenie tekstu

 • zmniejszenie tekstu

 • podkreślone linki

 • czytelna czcionka 

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: 

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy Sprusa.  Przed wejściem do szkoły znajdują się schody. Wejście posiada szerokie drzwi, umożliwiające swobodne przemieszczanie się, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 2. Drugie wejście do szkoły prowadzi do świetlicy i biblioteki. Znajduje się od strony ulicy Sprusa. Posiada wąskie drzwi, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

 3. Trzecie wejście do szkoły znajduje się od strony boiska szkolnego, wąskie drzwi, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki)

 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 1. Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane .

 2. Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne. Brak windy.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. W pobliżu szkoły znajduje się parking . Brak oznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 2. Miejsca parkingowe są bezpłatne.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

 1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 2. Warunkiem wejścia na teren budynku Szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-01.